2016-06-16

Wykaz regulaminów

Wykaz regulaminów obowiązujących w Publicznym Przedszkolu nr 14 MALUSZEK w Ostrowie Wielkopolskim

z zakresu przepisów organizacyjnych:

 • Regulamin pracy
 • Regulamin organizacyjny, Schemat organizacyjny
 • Dokumentacja ochrony danych osobowych
 • Instrukcja archiwalna
 • Instrukcja kancelaryna
 • Kodeks etyki
 • Regulamin kontroli wewnętrznej
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Procedura kontroli zarządczej
 • Lista ryzyk wraz z mapą ryzyk

z zakresu przepisów pedagogicznych:

 • Regulamin Rady Pedagogicznej
 • Regulamin nadzoru pedagogicznego
 • Procedura dopuszczenia do użytku programu wychowania przedszkolnego
 • Procedura oceniania pracy nauczyciela
 • Procedura organizowania wycieczek

z zakresu przepisów finansowych:

 • Instrukcja obiegu dokumentów finansowo - księgowych
 • Zasady rachunkowości
 • Plan kont
 • Instrukcja wydatków strukturalnych
 • Zasady inwentaryzacji
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się